Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系

https://architecturasinica.org/bibl/3SRV7RP5

Preferred Citation

肖旻, and Min Xiao. “Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系.” 华夏考古, no. 第1期 (2005): 69–74.

View at:

Abstract

文章对现有的理论模式进行反思, 对中国古建筑木构架的几种类型的在历史演进中的关系提出了假说: 从干栏式到地面的穿斗式是木构架自然的发展序列, 具有普遍性。官式建筑的产生和秦汉以来高等级建筑采用井干式与多层木楼阁有关, 并受到穿斗式的影响。抬梁式是官式建筑发展的结果并反过来影响了南北方的民间建筑。

Full Citation Information

Article

Title: Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系

Author: 旻 肖

Author: Min Xiao

URI: https://architecturasinica.org/bibl/3SRV7RP5 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/3SRV7RP5  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/3SRV7RP5  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Title: 华夏考古

TextLang:

Date of Publication: 2005

Pages: 69-74

 

Citation Styles