Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构

https://architecturasinica.org/bibl/DYTEZWEC

Preferred Citation

刘致平, and Zhiping Liu. Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.

View at:

Abstract

Ben shu fen lei lun shu le zhong guo chuan tong de cheng shi, Jian zhu, Jian zhu ji shu deng de fa zhan yan bian, Bing dui qi de shi zuo le jian yao de ping shu.

Full Citation Information

Publication

Title: Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构

Author: 致平 刘

Author: Zhiping, Liu

URI: https://architecturasinica.org/bibl/DYTEZWEC 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/DYTEZWEC  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/DYTEZWEC  Link to Zotero Bibliographic Record

TextLang:

Place of Publication: 北京

Publisher: 中国建筑工业出版社

Date of Publication: 2000

 

Citation Styles