chun qiu zuo zhuan zheng yi 春秋左傳正義

https://architecturasinica.org/bibl/TRHGQ85G

Preferred Citation

[周]左丘明  [晉]杜預注  [唐]孔穎達疏. Chun Qiu Zuo Zhuan Zheng Yi 春秋左傳正義. 宋慶元六年紹興府刻宋元遞修本., n.d.

View at:

Full Citation Information

 

Citation Styles