Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


1
Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao 关于枓栱与铺作的一些思考晓青 钟, "Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao 关于枓栱与铺作的一些思考."建筑创作 (2010)
2
Zhongguo wenwu dituji, Shanxi fence 中國文物地圖集 山西分冊, Zhongguo wenwu dituji, Shanxi fence 中國文物地圖集 山西分冊 (Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 2006)
3
Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史Sicheng思成 Liang梁, Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史 (天津: 百花文艺出版社, 2005)
4
記五台山佛光寺的建築思成 梁, "記五台山佛光寺的建築." (北京: 中國建築工業出版社, 1984)
5
Zhe jiang min ju 浙江民居, Zhe jiang min ju 浙江民居 (北京: 中国建筑工业出版社, 1984)
6
中国古建筑名词图解辞典剑平 李, 中国古建筑名词图解辞典 (太原: 山西科学技术出版社, 2011)
7
Zhongguo jian zhu shi 中国建筑史Guxi谷西 ed. Pan潘, Zhongguo jian zhu shi 中国建筑史, 高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材 (北京: 中国建筑工业出版社, 2009)
8
清工部《工程做法则例》(连载九)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载九)."古建园林技术 (1985)
9
Su shi yan yi (Wai san zhong)蘇氏演義(外三種)E鄂 Su蘇, Gao缟 Ma馬 and Kuangwen匡文 Li李,, Su shi yan yi (Wai san zhong)蘇氏演義(外三種) , 唐宋史料筆記叢刊 (北京: 中華書局n.d.)
10
白沙宋墓白 宿, 白沙宋墓 (Beijing: Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017)
11
Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构Zhiping致平 Liu刘, Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构 (北京: 中国建筑工业出版社, 2000)
12
Shuo wen jie zi 說文解字Shen慎 Xu許, Shuo wen jie zi 說文解字 (北京: 中華書局, 1963)
13
guan yu song shi jian zhu ji ge da mu gou jian wen t de tan tao 关于宋式建筑几个大木构件问题的探讨洪波 贾, "guan yu song shi jian zhu ji ge da mu gou jian wen t de tan tao 关于宋式建筑几个大木构件问题的探讨."故宫博物院院刊 (2010)
14
福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系傅熹年, "福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系."建筑学报 (1981)
15
Zhong guo gu dai jian zhu qu yu gui hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探光亚 朱 and Guangya Zhu, "Zhong guo gu dai jian zhu qu yu gui hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探." (Guangzhou: 广州:华南理工大学出版社, 2002.11)
16
Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化十庆 张, "Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化."建筑师 (2007)
17
Zhong guo gudai jianzhu cidian 中国古代建筑辞典松云 吕, Songyun Lü and 诗中 刘,, Zhong guo gudai jianzhu cidian 中国古代建筑辞典 ([Beijing]: Zhongguo shu dian :, 1992)
18
Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料重寬 黃 and Zhongkuan Huang, "Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料."(臺北)大六雑誌 (1990)
19
gong cheng zuo fa 工程做法, gong cheng zuo fa 工程做法 卷四十二
20
北海公园“西天梵境”建筑特征分析昊淼 程 and 昕 张, "北海公园“西天梵境”建筑特征分析."河北工业科技 (2009)
21
Zhong guo tumu jianzh baike cidian. jianzhu 中国土木建筑百科辞典. 建筑.康 齐 and Kang Qi, Zhong guo tumu jianzh baike cidian. jianzhu 中国土木建筑百科辞典. 建筑. (Beijing: Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she :, 1999)
22
Chinese architecture: a pictorial historySicheng Liang and Wilma Fairbank, Chinese architecture: a pictorial history (Mineola (New York): Dover Publications, 2005)
23
Zhong guo gu dai mu jie gou jian zhu ji shu : Zhan guo~ bei song 中国古代木结构建筑技术 : 战国~北宋明达 陈 and Mingda Chen, Zhong guo gu dai mu jie gou jian zhu ji shu : Zhan guo~ bei song 中国古代木结构建筑技术 : 战国~北宋 (北京: 文物出版社, 1990)
24
chun qiu zuo zhuan zheng yi 春秋左傳正義, chun qiu zuo zhuan zheng yi 春秋左傳正義
25
清工部《工程做法则例》(连载七)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载七)."古建园林技术 (1985)
26
中国土木建筑百科辞典. 建筑结构雨波 陈, 伯龙 朱 and ,, 中国土木建筑百科辞典. 建筑结构 (Beijing: Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1999)
27
"Yue cheng" kao bian “月城”考辨Tingli亭立 Jia贾, ""Yue cheng" kao bian “月城”考辨."建筑与文化 (2010)
28
Ying zao fa shi dou gong xing zhi jie yi tan wei 《营造法式》斗拱型制解疑、探微Boan Xu and 伯安 徐, "Ying zao fa shi dou gong xing zhi jie yi tan wei 《营造法式》斗拱型制解疑、探微." (Beijing: 清华大学出版社, 1985.12)
29
Liu Dunzhen wen ji san刘敦桢文集. 三敦桢 刘 and Dunzhen Liu, Liu Dunzhen wen ji san刘敦桢文集. 三 (北京: 中国建筑工业出版社, 1992)
30
Zhong guo jianzhu shuyu cidian 中国古建筑术语辞典效青 王 and Xiaoqing Wang, Zhong guo jianzhu shuyu cidian 中国古建筑术语辞典 (Tai yuan: Shan xi ren min chu ban she, 1996)
31
Traditional Chinese Architecture: Twelve EssaysXinian FU, Traditional Chinese Architecture: Twelve Essays, The Princeton China Series (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2017)
32
shan xi ping shun xian gu jian zhu kan cha ji 山西平顺县古建筑勘察记, "shan xi ping shun xian gu jian zhu kan cha ji 山西平顺县古建筑勘察记."文物 (1962)
33
Ci hai 辞海Ci hai bian ji wei yuan hui 辞海编辑委员会, Ci hai 辞海 (Shang hai: 上海辞书出版社, 1989)
34
Xi‘an diqu tang mu bihua de bujv he neirong 西安地区唐墓壁画的布局和内容白 宿 and Bai Su, "Xi‘an diqu tang mu bihua de bujv he neirong 西安地区唐墓壁画的布局和内容."考古学报 (1982)
35
Chen shu 陳書思廉 姚, Chen shu 陳書, 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1972)
36
tang chang an da ming gong han yuan dian yuan zhuang de tan tao 唐长安大明宫含元殿原状的探讨熹年 傅, "tang chang an da ming gong han yuan dian yuan zhuang de tan tao 唐长安大明宫含元殿原状的探讨."文物 (1973)
37
Zhong guo jvzhu jianshi chengshi zhuzhai yuanlin 中国居住建筑简史 城市、住宅、园林致平 刘, 其明 王 and Zhiping, Liu,, Zhong guo jvzhu jianshi chengshi zhuzhai yuanlin 中国居住建筑简史 城市、住宅、园林 (Beijing: 北京:中国建筑工业出版社, 1990.10)
38
Xiang zu bi ji香祖筆記Shizhen士禎 Wang王, Xiang zu bi ji香祖筆記, 明清筆記叢書 (上海: 上海古籍出版社, 1982)
39
gong cheng zuo fa zhu shi 工程做法注释, gong cheng zuo fa zhu shi 工程做法注释 (北京: 中国建筑工业出版社, 1995)
40
mo zi 墨子翟 墨, mo zi 墨子
41
jiang nan ting tang jing zi xing gou jia de jie xi yu bi jiao ——yi bao guo si da diin wei zhu xian 江南厅堂井字型构架的解析与比较——以保国寺大殿为主线十庆 张, "jiang nan ting tang jing zi xing gou jia de jie xi yu bi jiao ——yi bao guo si da diin wei zhu xian 江南厅堂井字型构架的解析与比较——以保国寺大殿为主线."中国建筑史论汇刊 (2015)
42
中国古代建筑史, 中国古代建筑史 (中國建筑工业出版社, 1984)
43
Shishi: A Stone Structure Associated with Abaoji in ZuzhouNANCY SHATZMAN STEINHARDT, "Shishi: A Stone Structure Associated with Abaoji in Zuzhou."Asia Major vol. 19 (2006)
44
Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略(中国の鴟尾略史)村田治郎, "Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略(中国の鴟尾略史)."佛教藝術 (1975)
45
Ying zao fa shi 營造法式 and 誡 李, Ying zao fa shi 營造法式 (Beijing: Zhonghua shu jun.d.)
46
“Ying zao fa shi” zhu shi juan shang 《營造法式》註釋卷上思成 梁 and 誡 李, “Ying zao fa shi” zhu shi juan shang 《營造法式》註釋卷上 (北京: 中國建築工業出版社, 1983)
47
Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料Kuanchong寬重 Huang黃, "Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料."大六雑誌 vol. 81 (1990)
48
"Ying zao fa shi" zhong dian ge di pan fen cao tu de tan suo yu yin lun 《营造法式》中殿阁地盘分槽图的探索与引论Yongchun永春 Zhu朱, ""Ying zao fa shi" zhong dian ge di pan fen cao tu de tan suo yu yin lun 《营造法式》中殿阁地盘分槽图的探索与引论."中国建筑史论汇刊 (2016)
49
Yuan qu shang cheng yi zhi de fa jue yu yan jiu 垣曲商城遗址的发掘与研究Yueqian月前 Wang王 and Weihua伟华 Tong佟, "Yuan qu shang cheng yi zhi de fa jue yu yan jiu 垣曲商城遗址的发掘与研究."考古 (2005)
50
Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑技术史Zhong guo ke xue yuan zi ran ke xue shi suo中国科学院自然科学史所, Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑技术史 (北京: 科学出版社, 2016)
51
google translate - Google Searchgoogle translate - Google Search
52
清工部《工程做法则例》(连载三)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载三)."古建园林技术 (1984)
53
shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄規 陳, shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄
54
Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国古代建筑史敦桢 刘 and Dunzhen Liu, Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国古代建筑史 (北京: 中国建筑工业出版社, 1980.10)
55
Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例Sicheng思成 Liang梁, Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例 (北京: 中國營造學社, 1934)
56
A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its TypesSsu-ch'eng Liang, A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its Types (Cambridge, Mass: MIT Press, 1984)
57
yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究星 高, yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究 (西安, 2014)
58
Tang hui yao(Dian jiao ben) 唐會要(點校本)Pu溥 Wang王, Tang hui yao(Dian jiao ben) 唐會要(點校本) (上海: 上海古籍出版社, 1991)
59
Song shi 宋史Tuo脫 Tuo脫, Song shi 宋史, 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1985)
60
han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究轶夫 李, han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究 (西安, 2004)
61
《营造法式》注释上诫 李, 《营造法式》注释上 (北京:中国建筑工业出版社, 1983.09)
62
Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本)Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本) (上海: 上海科学技術出版社, 1988)
63
xu tan zhu 續談助, xu tan zhu 續談助 vol. 5
64
Tan bin lu 譚賓錄Qu璩 Hu胡, Tan bin lu 譚賓錄, 續修四庫全書 (上海: 上海古籍出版社, 1995)
65
wu jing zong yao 武經總要公亮 曾 and 度 丁, wu jing zong yao 武經總要
66
"Ying zao fa shi" ci jie 《營造法式》辭解Mingda明達 Chen陳 and 明達 陳, "Ying zao fa shi" ci jie 《營造法式》辭解 (天津: 天津大学出版社, 2010)
67
Zhi die chu tan 稚堞初探振坤 陳 and Zhenkun Chen, "Zhi die chu tan 稚堞初探."文物春秋, (2007)
68
Zhuzi yu lei 朱子語類熹 朱, 靖德 黎 and Xi Zhu,, Zhuzi yu lei 朱子語類 (Beijing: zhong hua shu ju, 1986)
69
Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系熹年 傅, "Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系."建筑学报 (1981)
70
shan xi sheng ding xiang xian guan wang miao da dian jian zha 山西省定襄县关王庙大殿建筑青田 任, "shan xi sheng ding xiang xian guan wang miao da dian jian zha 山西省定襄县关王庙大殿建筑."古建园林技术 (2006)
71
Zhongguo ju zhu jian zhu jian shi : cheng shi, zhu zhai, yuan lin : fu Sichuan zhu zhai jian zhuZhiping, Liu, Qiming. Wang and Zhiping, Liu,, Zhongguo ju zhu jian zhu jian shi : cheng shi, zhu zhai, yuan lin : fu Sichuan zhu zhai jian zhu (1990)
72
chun qiu zuo zhuan zhu shu春秋左傳注疏, chun qiu zuo zhuan zhu shu春秋左傳注疏
73
Zhong guo min jv jian zhu yan jiu 中国民居研究大章 孙 and Dazhang Sun, Zhong guo min jv jian zhu yan jiu 中国民居研究 (Beijing: 北京:中国建筑工业出版社, 2004.08)
74
清工部《工程做法则例》(连载八)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载八)."古建园林技术 (1985)
75
Si ta ji 寺塔記Chengshi成式 Duan段 and Xiufu休復 Huang黃, Si ta ji 寺塔記, 中國美術論著叢刊 (北京: 人民美術出版社, 1964)
76
The Structure of Chinese Timber ArchitectureQinghua Guo, The Structure of Chinese Timber Architecture (Minerva Press, 1999)
77
“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu er )《营造法式》研究札记(续二)明达 陈;, "“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu er )《营造法式》研究札记(续二)."建筑史 (2008)
78
Gongyuan qi zhi shi shiji zhongguo fubi xingzhi liubina yanjiu 公元七至十四世纪中国扶壁形制流变研究怡涛 徐, "Gongyuan qi zhi shi shiji zhongguo fubi xingzhi liubina yanjiu 公元七至十四世纪中国扶壁形制流变研究."故宫博物院院刊 (2005)
79
zhong guo gu dai jian zhu de zong xiang gou jia 中国古代建筑的纵向构架临安 刘, "zhong guo gu dai jian zhu de zong xiang gou jia 中国古代建筑的纵向构架."文物 (1997)
80
Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系旻 肖 and Min Xiao, "Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系."华夏考古 (2005)
81
A Visual Dictionary of Chinese Architecture 中國建築英漢雙解辭典Qinghua GUO, A Visual Dictionary of Chinese Architecture 中國建築英漢雙解辭典 (Mulgrave, Vic.: Images Publishing, 2002)
82
du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)明达 陈, "du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)."建筑史论文集 vol. 16 (2002)
83
Ying zao fa shi da mu zuo zhi du yan jiu 营造法式大木作制度研究明达 陈, Ying zao fa shi da mu zuo zhi du yan jiu 营造法式大木作制度研究 (文物出版社 : 新华书店经销, Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993., 1993)
84
Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略村田治郎, "Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略."古建园林技术 (1998)
85
shan xi yuan dai dian tang de da mu jie gou 山西元代殿堂的大木结构驭寰 张 and 《建筑史专辑》编辑委员会, "shan xi yuan dai dian tang de da mu jie gou 山西元代殿堂的大木结构."科技史文集 (二) 建筑史专辑 (1979)
86
Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经達摩笈多 譯, 高楠順次郎 and 渡邊海旭,, "Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经."大正新修大藏經 第14冊 (东京: 大正一切經刊行會, 1924)
87
“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu yī )《营造法式》研究札记(续一)明达 陈, "“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu yī )《营造法式》研究札记(续一)."建筑史 (2006)
88
Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)章魁 阮, "Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)."古建园林技术 (2012)
89
“栱斗/斗栱”--福建乡土工匠言语表达习惯与《营造法式》建构逻辑博文 孙, "“栱斗/斗栱”--福建乡土工匠言语表达习惯与《营造法式》建构逻辑."建筑师 vol. 169
90
中国早期木结构建筑的时代特征英涛 祁, "中国早期木结构建筑的时代特征."文物 (1983)
91
guan yu “zhan zi qian 《you chun tu 》”nian dai de tan tao 关于“展子虔《游春图》”年代的探讨熹年 傅, "guan yu “zhan zi qian 《you chun tu 》”nian dai de tan tao 关于“展子虔《游春图》”年代的探讨."文物 (1978)
92
Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构致平 刘 and Zhiping, Liu, Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构 (北京: 中国建筑工业出版社, 2000)
93
Hui zhou ming dai zhu zhai 徽州明代住宅仲一 张, Hui zhou ming dai zhu zhai 徽州明代住宅 (Beijing 北京: 建筑工程出版社, 1957.05)
94
Zhong guo ju zhu jian zhu jian shi :cheng shi、zhu zhai 、yuan lin中国居住建筑简史: 城市、住宅、园林Zhong guo ju zhu jian zhu jian shi :cheng shi、zhu zhai 、yuan lin中国居住建筑简史: 城市、住宅、园林 (中國建筑工业出版社, 1990)
95
中国鴟尾の起源と変遷Lanxiang蘭翔 Huang黃, "中国鴟尾の起源と変遷."仏教建築 (2004)
96
清工部《工程做法则例》(连载六)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载六)."古建园林技术 (1985)
97
Liang Sicheng quan 梁思成全集Sicheng思成 Liang梁, Liang Sicheng quan 梁思成全集 第 4 卷 , 梁思成全集 (北京: 中国建筑工业出版社, 2001)
98
Shi jing ji zhuan(si ku quan shu ben)诗经集传(四库全书本)Xi熹 Zhu朱, Shi jing ji zhuan(si ku quan shu ben)诗经集传(四库全书本) 卷三 郑风•出其东门 (中国书店, 2015)
99
揚州畫舫錄Dou斗 Li李, 揚州畫舫錄, 大陸各省文獻叢刊 (世界書局, 1979)
100
清工部《工程做法则例》(连载二)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载二)."古建园林技术 (1984)
101
清工部《工程做法则例》(连载四)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载四)."古建园林技术 (1984)
102
Wu jing zong yao qian ji 武經總要前集Gongliang 公亮 Zeng 曾 and Du 度 Ding 丁, Wu jing zong yao qian ji 武經總要前集 十二 , 中國古代科技圖錄叢編初集 (中華書局, 1959)
103
Zhong guo gu dai jian zhu shi. 中國古代建築史(第二卷)Xinian Fu and 熹年 傅 eds., Zhong guo gu dai jian zhu shi. 中國古代建築史(第二卷) (Beijing: Zhong guo jian zhu gong ye chu ban she, 2001)
104
列女傳校注, 列女傳校注 卷之一
105
The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of JinciTracy, Miller, The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute : Distributed by Harvard University Press, 2007)
106
怀庆府金元木构建筑研究高岭 张, 怀庆府金元木构建筑研究 (2008)
107
Liang Sicheng quanji. Di 7 juan 梁思成全集第七卷Sicheng, Liang, Zhiping, Liu and Wilma, Fairbank,, Liang Sicheng quanji. Di 7 juan 梁思成全集第七卷 (2001)
108
Liu Dunzhen wen ji si 刘敦桢文集. 四敦桢 刘 and Dunzhen Liu, Liu Dunzhen wen ji si 刘敦桢文集. 四 (北京: 中国建筑工业出版社, 1992)
109
Bei shi 北史延壽 李, Bei shi 北史 卷六十 , 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1974)
110
Wo guo gu dai mu gou jian zhu jie gou ti xi de que li ji qi yuan sheng xing tai 我国古代木构建筑结构体系的确立及其原生形态伯安 徐 and Boan Xu, "Wo guo gu dai mu gou jian zhu jie gou ti xi de que li ji qi yuan sheng xing tai 我国古代木构建筑结构体系的确立及其原生形态."建筑史论文集 (2002)
111
Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄Dou鬥 Li李, Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄 (Beijing: zhong hua shu ju, 1960.04)
112
“Ying zao fa shi”jie du 《营造法式》解读谷西 潘 and 建中 何, “Ying zao fa shi”jie du 《营造法式》解读 (南京: 东南大学出版社, 2005)
113
Shi lun gu jian zhu mu gou jia lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系Min旻 Xiao肖, "Shi lun gu jian zhu mu gou jia lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系."华夏考古 (2005)
114
Defensive Structures and Construction Materials in Song City WallsKuan-Chong Huang, Wen-yi Chen and Peter Lorge,, "Defensive Structures and Construction Materials in Song City Walls."Journal of Song-Yuan Studies (2001)
115
Zhong guo min jv jian zhu zhong 中国民居建筑 (中)元鼎 陆 and Yuanding Lu, Zhong guo min jv jian zhu zhong 中国民居建筑 (中) (Guangzhou: 广州:华南理工大学出版社, 2003.11)
116
Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国建筑史谷西 潘, Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国建筑史 (Beijing: 北京:中国建筑工业出版社, 2015.04)
117
Wujing Zongyao,a book of Song Dynasty (960-1279)J. Russell and R. Cohn, Wujing Zongyao,a book of Song Dynasty (960-1279) (Book on Demand, 2012)
118
清工部《工程做法则例》(连载五)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载五)."古建园林技术 (1984)
119
Jian zhu she ji can kao tu ji di si ji 建筑设计参考图集第四集思成 梁 and 致平 刘, "Jian zhu she ji can kao tu ji di si ji 建筑设计参考图集第四集." (北京: 中国建筑工业出版社, 2001)
120
Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑史 and Dunzhen敦桢 Liu刘, Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑史 (北京: 中國建筑工业出版社, 1984)
121
Ying zao fa shi(Si ku quan shu ben) 營造法式(四庫全書本)Jie誡 Li李, Ying zao fa shi(Si ku quan shu ben) 營造法式(四庫全書本) 卷二,卷十三,卷二十五,卷二十六 (人民出版社, 2006)
122
Foguangsi on Mount Wutai : Architecture of Politics and ReligionSijie Ren, Foguangsi on Mount Wutai : Architecture of Politics and Religion (Philadelphia, Pennsylvania, 2016)
123
Zhong guo mingsheng cidian 中國名勝辭典 [A dictionary of famous sites in China].Guanlin Yang and 關林 楊, Zhong guo mingsheng cidian 中國名勝辭典 [A dictionary of famous sites in China]. (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 1989)
124
Gong cheng zuo fa zhu shi 工程做法注釋璞子 王 and, Gong cheng zuo fa zhu shi 工程做法注釋 (北京: 中国建筑工业出版社, 1995)
125
Chinese History: A ManualEndymion P. Wilkinson, Chinese History: A Manual, Harvard-Yenching Institute monograph series (Cambridge, Mass: Harvard University Asia Center, 2000)
126
sou shen ji 搜神記, sou shen ji 搜神記 vol. 18
127
Jun shi da ci dian 军事大辞典文翰 ed. 郑, Jun shi da ci dian 军事大辞典 (上海: 上海辞书出版社, 1992)
128
Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao关于枓栱与铺作的一些思考晓青 钟, "Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao关于枓栱与铺作的一些思考."建筑创作 (2010)
129
Ying zao fa shi jiedu《营造法式》解读谷西 潘, 建中 何 and Guxi Pan,, Ying zao fa shi jiedu《营造法式》解读 (Nanjing: 南京:东南大学出版社, 2005.11)
130
long men shi ku zhong de bei wei jian zhu 龙门石窟中的北魏建筑大中 宫, "long men shi ku zhong de bei wei jian zhu 龙门石窟中的北魏建筑." (杭州: 浙江人民出版社, 1983)
131
Song dai guan shi jian zhu ying zao ji qi ji shu 宋代官式建築營造及其技術Xunxiang迅翔 Qiao喬, Song dai guan shi jian zhu ying zao ji qi ji shu 宋代官式建築營造及其技術 (上海: 同济大学出版社, 2012)
132
Zhong guo jian zhu tu jie ci dian中國建築圖解詞典Qijun其鈞 Wang王, Zhong guo jian zhu tu jie ci dian中國建築圖解詞典, 建築圖解詞典系列 (北京: 機械工業出版社, 2007)
133
han cheng cheng huag miao jian zhu yan jiu 韩城城隍庙建筑研究少锐 王, han cheng cheng huag miao jian zhu yan jiu 韩城城隍庙建筑研究 (西安, 2003)
134
content.pdfcontent.pdf
135
Zhong guo gu dai cheng qiang de duo kou qiang xing zhi yan jin gui ji 中国古代城墙的垛口墙形制演进轨迹亭立 贾, 薇 陈 and Tingli Jia,, "Zhong guo gu dai cheng qiang de duo kou qiang xing zhi yan jin gui ji 中国古代城墙的垛口墙形制演进轨迹."东南大学学报·自然科学版 (2010)
136
Scripture on the Original Vows of the Medicine Tathāgata 藥師如來本願經Charles Muller and Jost Gippert, Scripture on the Original Vows of the Medicine Tathāgata 藥師如來本願經
137
Ying zao fa shi damu zuo yan jiu 營造法式大木作制度研究Mingda明達 Chen陳, Ying zao fa shi damu zuo yan jiu 營造法式大木作制度研究 (北京: 文物出版社, 1981)
138
Zhejiang min ju and, Zhejiang min ju (1984)
139
Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi 福州地区木结构古建筑的梁架形制(一)章魁 阮, "Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi 福州地区木结构古建筑的梁架形制(一)."古建园林技术 (2012)
140
yan fu si da dian da mu ji shu tan xi --cong da mu gou jia zhi fen xi bi jiao ru shou 延福寺大殿大木技术探析--从大木构架之分析比较入手亚宣 张, yan fu si da dian da mu ji shu tan xi --cong da mu gou jia zhi fen xi bi jiao ru shou 延福寺大殿大木技术探析--从大木构架之分析比较入手 (2017)
141
Wo guo gu dai mu gou jian zhu jie gou ti xi de que li ji qi yuan sheng xing tai 我国古代木构建筑结构体系的确立及其原生形态Bo`an伯安 Xu徐, "Wo guo gu dai mu gou jian zhu jie gou ti xi de que li ji qi yuan sheng xing tai 我国古代木构建筑结构体系的确立及其原生形态."建筑史论文集 vol. 15 (2002)
142
qian long jian ning xian zhi 乾隆建寧縣誌, qian long jian ning xian zhi 乾隆建寧縣誌 卷之十一
143
di gong zuo fa 地宮作法, di gong zuo fa 地宮作法
144
He wei " Ying zao fa shi ” zhi “ cao” 何謂《營造法式》之“槽”建中 何, "He wei " Ying zao fa shi ” zhi “ cao” 何謂《營造法式》之“槽”."古建园林技术 (2003)
145
Zhong guo gu dai jian zhu qu hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探Guangya光亚 Zhu朱, "Zhong guo gu dai jian zhu qu hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探." (广州: 华南理工大学出版社, 2002)
146
History of Indian and Eastern architecture: forming the third volume of the new edition of the "History of Architecture."James Fergusson, History of Indian and Eastern architecture: forming the third volume of the new edition of the "History of Architecture." (London: John Murray, 1876)
147
四川忠县涂井蜀汉崖墓才俊 张, "四川忠县涂井蜀汉崖墓."文物 (1985)
148
Hui zhou ming dai zhu zhai 徽州明代住宅, Hui zhou ming dai zhu zhai 徽州明代住宅 (Beijing 北京: 建筑工程出版社, 1957.05)
149
A Pictorial History of Chinese Architecture 圖像中國建築史思成 梁 and 慰梅 費, A Pictorial History of Chinese Architecture 圖像中國建築史 (北京: 生活讀書新知三聯書店, 2011)
150
清工部《工程做法则例》(连载一)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载一)."古建园林技术 (1983)
151
Ying zao fashi caihua yanjiu "营造法式"彩画研究路珂 李 and Luke Li, Ying zao fashi caihua yanjiu "营造法式"彩画研究 (南京: 东南大学出版社, 2011)
152
Zhong guo ju zhu jian zhu jian shi :cheng shi、zhu zhai、yuan lin 中国居住建筑简史: 城市、住宅、园林Zhiping致平 Li刘 and Qiming其明 Wang王, Zhong guo ju zhu jian zhu jian shi :cheng shi、zhu zhai、yuan lin 中国居住建筑简史: 城市、住宅、园林 (北京: 中國建筑工业出版社, 1990)
153
Zhong guo gu jian zhu shu yu ci dian 中国古建筑术语辞典效青 王 and Xiaoqing Wang, Zhong guo gu jian zhu shu yu ci dian 中国古建筑术语辞典 (北京: 文物出版社, 2007.05)
154
Zhe jiang min jv 浙江民居中国建筑技术发展中心历史研究所著, Zhe jiang min jv 浙江民居 (Beijing: 北京:中国建筑工业出版社, 1984.09)
155
Ying zao fa shi(Gu gong cang chao ben)營造法式(故宮藏鈔本)誡 李, Ying zao fa shi(Gu gong cang chao ben)營造法式(故宮藏鈔本) vol. 31 , 營造法式(故宮藏鈔本) (北京: 紫禁城出版社, 2009)
156
shan xi ding xiang guan wang miao kao cha zha ji 山西定襄关王庙考察札记子奇 王, "shan xi ding xiang guan wang miao kao cha zha ji 山西定襄关王庙考察札记."山西大同大学学报(社会科学版) (2009)
157
shan xi ying xian mu ta de chi du gui lu 山西应县木塔的尺度规律旻 肖, "shan xi ying xian mu ta de chi du gui lu 山西应县木塔的尺度规律."西南交通大学学报 (2004)