Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


1
Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao 关于枓栱与铺作的一些思考晓青 钟, "Guan yu dou gong yu pu zuo de yi xie si kao 关于枓栱与铺作的一些思考."建筑创作 (2010)
2
Zhong guo wen wu di tu ji, Shan xi fen ce 中國文物地圖集 山西分冊, Zhong guo wen wu di tu ji, Shan xi fen ce 中國文物地圖集 山西分冊 (Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 2006)
3
Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史思成Sicheng 梁Liang, Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史 (天津: 百花文艺出版社, 2005)
4
記五台山佛光寺的建築思成 梁, "記五台山佛光寺的建築." (北京: 中國建築工業出版社, 1984)
5
Zhe jiang min ju 浙江民居, Zhe jiang min ju 浙江民居 (北京: 中国建筑工业出版社, 1984)
6
中国古建筑名词图解辞典剑平 李, 中国古建筑名词图解辞典 (太原: 山西科学技术出版社, 2011)
7
Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史Guxi谷西 ed. Pan潘, Zhong guo jian zhu shi 中国建筑史, 高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材 (北京: 中国建筑工业出版社, 2009)
8
清工部《工程做法则例》(连载九)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载九)."古建园林技术 (1985)
9
Su shi yan yi (Wai san zhong)蘇氏演義(外三種)E鄂 Su蘇, Gao缟 Ma馬 and Kuangwen匡文 Li李,, Su shi yan yi (Wai san zhong)蘇氏演義(外三種) , 唐宋史料筆記叢刊 (北京: 中華書局n.d.)
10
白沙宋墓白 宿, 白沙宋墓 (Beijing: Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017)
11
Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构致平Zhiping 刘Liu, Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构 (北京: 中国建筑工业出版社, 2000)
12
Shuo wen jie zi 說文解字Shen慎 Xu許, Shuo wen jie zi 說文解字 (北京: 中華書局, 1963)
13
guan yu song shi jian zhu ji ge da mu gou jian wen t de tan tao 关于宋式建筑几个大木构件问题的探讨洪波 贾, "guan yu song shi jian zhu ji ge da mu gou jian wen t de tan tao 关于宋式建筑几个大木构件问题的探讨."故宫博物院院刊 (2010)
14
福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系傅熹年, "福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系."建筑学报 (1981)
15
Zhong guo gu dai jian zhu qu yu gui hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探光亚Guangya 朱Zhu, "Zhong guo gu dai jian zhu qu yu gui hua yu pu xi yan jiu chu tan 中国古代建筑区划与谱系研究初探." (Guangzhou: 广州:华南理工大学出版社, 2002.11)
16
Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化十庆 张, "Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化."建筑师 (2007)
17
Zhong guo gu dai jian zhu ci dian 中国古代建筑辞典松云Songyun 吕Lü and 诗中shizhong 刘Liu, Zhong guo gu dai jian zhu ci dian 中国古代建筑辞典 ([Beijing]: Zhongguo shu dian :, 1992)
18
Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料重寬 黃 and Zhongkuan Huang, "Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料."(臺北)大六雑誌 (1990)
19
gong cheng zuo fa 工程做法, gong cheng zuo fa 工程做法 卷四十二
20
北海公园“西天梵境”建筑特征分析昊淼 程 and 昕 张, "北海公园“西天梵境”建筑特征分析."河北工业科技 (2009)