Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


1
2(1/2) yu tang song jian zhu zhu yan guan xi 2(1/2)与唐宋建筑柱檐关系贵祥 王, "2(1/2) yu tang song jian zhu zhu yan guan xi 2(1/2)与唐宋建筑柱檐关系." (南京: 江苏人民出版社, 1982)
2
Baisha Song mu白沙宋墓白 宿 and Bai Su, Baisha Song mu白沙宋墓 (Beijing: Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017)
3
Bei shi 北史Yanshou延壽 Li李, Bei shi 北史 卷六十 , 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1974)
4
Chen shu 陳書SIlian思廉 Yao姚, Chen shu 陳書, 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1972)
5
Chinese architecture: a pictorial historySicheng Liang and Wilma Fairbank, Chinese architecture: a pictorial history (Mineola (New York): Dover Publications, 2005)
6
Chinese History: A ManualEndymion P. Wilkinson, Chinese History: A Manual, Harvard-Yenching Institute monograph series; 52 (Cambridge, Mass: Harvard University Asia Center, 2000)
7
chun qiu zuo zhuan zheng yi 春秋左傳正義, chun qiu zuo zhuan zheng yi 春秋左傳正義
8
chun qiu zuo zhuan zhu shu春秋左傳注疏, chun qiu zuo zhuan zhu shu春秋左傳注疏
9
Ci hai 辞海Ci hai bian ji wei yuan hui 辞海编辑委员会, Ci hai 辞海 (Shang hai: 上海辞书出版社, 1989)
10
Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化Shiqing十庆 Zhang张, "Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化."建筑师 (2007)
11
content.pdfcontent.pdf
12
Defensive structures and construction materials in song city wallsHuang Kuan-Chung, Wen-yi Chen and Peter Lorge,, "Defensive structures and construction materials in song city walls."Journal of Song-Yuan Studies (2001)
13
di gong zuo fa 地宮作法, di gong zuo fa 地宮作法
14
du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (shang ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(上)明达 陈, "du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (shang ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(上)."建筑史论文集 vol. 15 (2002)
15
du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)明达 陈, "du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)."建筑史论文集 vol. 16 (2002)
16
Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经達摩笈多 譯, 高楠順次郎 and 渡邊海旭,, "Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经."大正新修大藏經 第14冊 (东京: 大正一切經刊行會, 1924)
17
Foguangsi on Mount Wutai : Architecture of Politics and ReligionSijie, Ren, Nancy S., Steinhardt and Paul R., Goldin,, Foguangsi on Mount Wutai : Architecture of Politics and Religion (Philadelphia, Pennsylvania, 2016)
18
Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系熹年 傅 and Xinian Fu, "Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系."建筑学报 (1981)
19
Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)章魁 阮 and Zhangkui Ruan, "Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)."古建园林技术 (2012)
20
Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi 福州地区木结构古建筑的梁架形制(一)章魁 阮 and Zhangkui Ruan, "Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi 福州地区木结构古建筑的梁架形制(一)."古建园林技术 (2012)