Thesaurus of Architectural Terminology   ( - Hide )

 

261 Search results


1
ān (site type)
2
áng (architectural feature)
3
ángxíng shuǎtóu 昂形耍頭 (architectural feature)
4
bǎnwǎ 瓪瓦 (architectural feature)
5
6
Běi Hàn 北漢 (time period)
7
Běi Qí 北齊 (time period)
8
Běi Sòng 北宋 (time period)
9
Běi Wèi 北魏 (time period)
10
Běi Zhōu 北周 (time period)
11
bù shàliǎngtóu 不厦兩頭 (architectural feature)
12
bǔjiān pūzuò 補間鋪作 (architectural feature)
15
cǎihuà 彩畫 (architectural feature)
16
cǎihuàzuò 彩畫作 (architectural feature)
17
cáo (architectural feature)
18
cǎojià 草架 (architectural feature)
19
cǎojià bǎiyàn 草架擺驗 (architectural feature)
20
cèjiǎo 側腳 (architectural feature)
21
cèyàng 側樣 (architectural feature)
22
chāgǒng 插栱 (architectural feature)
23
chāogǒng 抄栱 (architectural feature)
24
cháojū 巢居 (building type)
25
Chén (time period)
26
chídào 馳道 (roads and bridges)
27
chīwěi 鴟尾 (architectural feature)
28
chóngchún bǎnwǎ 重唇瓪瓦 (architectural feature)
29
chónggǒng 重栱 (architectural feature)
30
Chǔ (time period)
31
chuán (architectural feature)
32
chuāndòu 穿鬥 (architectural feature)
33
chūjì 出際 (architectural feature)
34
Chūnqiū 春秋 (time period)
35
(site type)
36
cìjiān 次間 (architectural feature)
37
címiào 祠廟 (site type)
38
cítáng 祠堂 (building type)
39
cuánjiān 攢尖 (architectural feature)
40
cūn (site type)
41
dà'é 大額 (architectural feature)
42
dānbì 丹陛 (architectural feature)
43
dānchí 丹墀 (architectural feature)
44
dāndǒu zhītì 單枓隻替 (architectural feature)
45
dāngǒng 單栱 (architectural feature)
46
dāngxīnjiān 當心間 (architectural feature)
47
dào (roads and bridges)
48
diàn 殿 (building type)
49
diàntáng 殿堂 (building type)
50
dié (architectural feature)
51
dílóu 敵樓 (building type)
52
dīngfú 丁栿 (architectural feature)
53
dīngtóugǒng 丁頭栱 (architectural feature)
54
dìpán 地盤 (architectural feature)
55
dìpéng 地棚 (building type)
56
dīshuǐ 滴水 (architectural feature)
57
dítái 敵臺 (building type)
58
Dōng Hàn 東漢 (time period)
59
Dōng Jìn 東晉 (time period)
60
Dōng Wèi 東魏 (time period)
61
Dōng Zhōu 東周 (time period)
62
dòngliáng 棟梁 (architectural feature)
63
dǒu (architectural feature)
64
dǒugǒng (preferred) 枓栱 (architectural feature)
65
dǒukē 斗科 (architectural feature)
66
dǒukǒutiào 枓口跳 (architectural feature)
67
dūntái 墩臺 (architectural feature)
68
é (architectural feature)
69
éfāng 額枋 (architectural feature)
70
fāng (architectural feature)
71
fāng (architectural feature)
72
(architectural feature)
73
fúbìgǒng 扶壁栱 (architectural feature)
74
fùjiē 副階 (architectural feature)
75
gānlán 干闌 (architectural feature)
76
(building type)
77
gǒng (architectural feature)
78
gōng (site type)
79
gōudī 勾滴 (architectural feature)
80
gōutóu 勾頭 (architectural feature)
81
guàn (site type)
82
guāzǐgǒng 瓜子栱 (architectural feature)
84
Hàn (time period)
85
héngjià 橫架 (architectural feature)
86
Hòu Hàn 後漢 (time period)
87
Hòu Jìn 後晉 (time period)
88
Hòu Liáng 後梁 (time period)
89
Hòu Shǔ 後蜀 (time period)
90
Hòu Táng 後唐 (time period)
91
Hòu Zhōu 後周 (time period)
92
huábiǎo 華表 (building type)
93
huáfèi 華廢 (architectural feature)
94
huāgǒng 華栱 (architectural feature)
95
(architectural feature)
96
jìa (architectural feature)
97
jiǎ’áng 假昂 (architectural feature)
98
jiān (architectural feature)
99
jiǎnbiān 剪邊 (architectural feature)
100
jiǎnzhùzào 減柱造 (architectural feature)
101
jiǎozhù 角柱 (architectural feature)
102
jiǎshān 假山 (building type)
103
jiē (architectural feature)
104
jiéjiān bǎnzhàng 截間版帳 (architectural feature)
105
Jīn (time period)
106
jǐnggàn 井幹 (architectural feature)
107
Jīngnán 荊南 (time period)
108
jìnjiān 盡間 (architectural feature)
109
jìxīnzào 計心造 (architectural feature)
110
juǎntóu 卷頭 (architectural feature)
111
jǔjià 舉架 (architectural feature)
112
jǔzhé 舉折 (architectural feature)
113
lán (architectural feature)
114
lán'é 闌額 (architectural feature)
115
lánkǎn gōuchuāng 闌檻鉤窗 (architectural feature)
116
(site type)
117
liáng (architectural feature)
118
Liáng (time period)
119
Liáo (time period)
120
lìnggǒng 令栱 (architectural feature)
121
123
Líu Sòng 劉宋 (time period)
124
Liùcháo 六朝 (time period)
125
liūjīn 溜金 (architectural feature)
126
liūjīn dǒukē 溜金斗科 (architectural feature)
127
líulíwǎ 琉璃瓦 (architectural feature)
128
lóu (building type)
129
lóugé 樓閣 (building type)
130
131
lúdǒu 櫨枓 (architectural feature)
132
lùtái 露臺 (building type)
133
mǎmiàn 馬面 (architectural feature)
134
màngǒng 慢栱 (architectural feature)
135
miào (site type)
136
miǎogǒng 杪栱 (architectural feature)
137
Mǐn (time period)
138
Míng (time period)
139
míngjiān 明間 (architectural feature)
140
míngjiān pūzuò 明間鋪作 (architectural feature)
141
mòjiǎo lìnggǒng 抹角令栱 (architectural feature)
142
(site type)
143
Nán Hàn 南漢 (time period)
144
Nán Sòng 南宋 (time period)
145
Nán Táng 南唐 (time period)
146
nídào màngǒng 泥道慢栱 (architectural feature)
147
nídàogǒng 泥道栱 (architectural feature)
148
páifāng 牌坊 (building type)
149
páilóu 牌樓 (building type)
150
páishān gōudī 排山勾滴 (architectural feature)
151
péng (building type)
152
píng'àn 平闇 (architectural feature)
153
píngbǎnfāng 平板枋 (architectural feature)
154
píngliáng 平梁 (architectural feature)
155
píngqí 平棊 (architectural feature)
156
píngshǔi 平水 (architectural feature)
157
píngzhù 平柱 (architectural feature)
158
píngzuò 平坐 (architectural feature)
159
pīzhú xià'áng 批竹下昂 (architectural feature)
160
(architectural feature)
161
pǔpāifāng 普拍枋 (architectural feature)
162
pǔpāifāng 普拍方 (architectural feature)
163
pūzuò 鋪作 (architectural feature)
164
pūzuò xià'áng 鋪作下昂 (architectural feature)
165
(time period)
166
Qián Shǔ 前蜀 (time period)
167
Qín (time period)
168
Qīng (time period)
169
170
qínmiàn xià'áng 琴面下昂 (architectural feature)
172
rénzìgǒng 人字栱 (architectural feature)
173
rǔfú 乳栿 (architectural feature)
174
sǎndǒu 散枓 (architectural feature)
175
Sānguó 三國 (time period)
176
shàliǎngtóu 厦兩頭 (architectural feature)
177
Shāng (time period)
178
shàng'áng 上昂 (architectural feature)
179
shāojiān 梢間 (architectural feature)
180
Shíguó 十國 (time period)
181
shuǎtóu 耍頭 (architectural feature)
182
(site type)
183
sì'ēdǐng 四阿頂 (architectural feature)
184
Sòng (time period)
185
sūdǔbō 窣堵波 (building type)
186
Suí (time period)
187
(building type)
188
tái (building type)
189
táiliáng 擡梁 (architectural feature)
190
tàimiào 太廟 (site type)
191
tán (building type)
192
táng (building type)
193
Táng (time period)
194
tánmiào 壇廟 (site type)
195
tiānhuā 天花 (architectural feature)
196
tiào (architectural feature)
197
tīaojīn 挑金 (architectural feature)
198
tiāojīn dǒukē 挑金斗科 (architectural feature)
199
tiǎowò 挑斡 (architectural feature)
200
tíng (building type)
201
tīngtáng 廳堂 (building type)
202
tǒngwǎ 筒瓦 (architectural feature)
203
tōuxīnzào 偷心造 (architectural feature)
204
tuófēng 駝峰 (architectural feature)
205
wǎdàng 瓦當 (architectural feature)
207
wèngchéng 甕城 (architectural feature)
208
wōpù 窩鋪 (building type)
209
(time period)
210
Wú-Yuè 吳越 (time period)
211
Wǔdài 五代 (time period)
212
213
wǔdiàndǐng 廡殿頂 (architectural feature)
214
wūtóumén 烏頭門 (building type)
215
Xī Hàn 西漢 (time period)
216
Xī Jìn 西晉 (time period)
217
Xī Wèi 西魏 (time period)
218
Xī Xià 西夏 (time period)
219
Xī Zhōu 西周 (time period)
220
Xià (time period)
221
xià'áng 下昂 (architectural feature)
222
xiāng (site type)
223
xiāng (building type)
224
xiǎomùzuò 小木作 (architectural feature)
225
xiégǒng 斜栱 (architectural feature)
226
xiēshān 歇山 (architectural feature)
227
xiēshān zhuǎnjiǎo 歇山轉角 (architectural feature)
228
Xīn (time period)
229
xīnjiān 心間 (architectural feature)
230
xúanshān 懸山 (architectural feature)
231
yámù 崖墓 (site type)
232
yán’é 檐額 (architectural feature)
233
yángmǎchéng 羊馬城 (architectural feature)
234
yángmǎqiáng 羊馬牆 (architectural feature)
235
yánzhù 檐柱 (architectural feature)
236
yǐnggǒng 影栱 (architectural feature)