中國土木建築百科辭典:建築

https://architecturasinica.org/bibl/ITQV48ML

Preferred Citation

李國豪, ed. 中國土木建築百科辭典:建築. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

View at:

Abstract

"Zhong guo tu mu jian zhu bai ke ci dian " gong shou ci 6 wan yu tiao, bao gua gui hua, jian zhu, jie gou, li xue, cai liao, shi gong, jiao tong, shui li, sui dao, qiao liang, ji xie, she bei, she shi, guan li, ji ren wu, jian zhu wu, gou zhu wu he gong cheng xiang mu deng tu mu jian zhu xing ye de zhu yao nei rong. ben shu wei fen juan zhi yi.

Full Citation Information

Publication

Title: 中國土木建築百科辭典:建築

Title: Zhong guo tu mu jian zhu bai ke ci dian: jian zhu

Title: Zhongguo tumu jianzhu baike cidian: jianzhu

Editor: 國豪 李

URI: https://architecturasinica.org/bibl/ITQV48ML 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/ITQV48ML  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/ITQV48ML  Link to Zotero Bibliographic Record

TextLang:

Place of Publication: 北京

Publisher: 中国建筑工业出版社

Date of Publication: 2006

 

Citation Styles