Thesaurus of Architectural Terminology   ( - Hide )

 

262 Search results


1
ān (site type)
2
áng (architectural feature)
3
ángxíng shuǎtóu 昂形耍頭 (architectural feature)
4
bǎnwǎ 瓪瓦 (architectural feature)
5
6
Běi Hàn 北漢 (time period)
7
Běi Qí 北齊 (time period)
8
Běi Sòng 北宋 (time period)
9
Běi Wèi 北魏 (time period)
10
Běi Zhōu 北周 (time period)
11
bù shàliǎngtóu 不厦兩頭 (architectural feature)
12
bǔjiān pūzuò 補間鋪作 (architectural feature)
15
cǎihuà 彩畫 (architectural feature)
16
cǎihuàzuò 彩畫作 (architectural feature)
17
cáo (architectural feature)
18
cǎojià 草架 (architectural feature)
19
cǎojià bǎiyàn 草架擺驗 (architectural feature)
20
cèjiǎo 側腳 (architectural feature)
21
cèyàng 側樣 (architectural feature)
22
chāgǒng 插栱 (architectural feature)
23
chāogǒng 抄栱 (architectural feature)
24
cháojū 巢居 (building type)
25
Chén (time period)