Song dai guan shi jian zhu ying zao ji qi ji shu宋代官式建築營造及其技術

https://architecturasinica.org/bibl/JIXE7DCY

Preferred Citation

喬Qiao, 迅翔Xunxiang. Song Dai Guan Shi Jian Zhu Ying Zao Ji Qi Ji Shu宋代官式建築營造及其技術. 上海: 同济大学出版社, 2012. https://books.google.com/books?id=4fUhmQEACAAJ.

View at:

Full Citation Information

Publication

Title: Song dai guan shi jian zhu ying zao ji qi ji shu宋代官式建築營造及其技術

Title: Song dai guan shi jian zhu ying zao ji qi ji shu

Author: 迅翔Xunxiang 喬Qiao

Author: Qiao

Author: Xunxiang

URI: https://architecturasinica.org/bibl/JIXE7DCY 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/JIXE7DCY  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/JIXE7DCY  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: https://books.google.com/books?id=4fUhmQEACAAJ  

Place of Publication: 上海

Publisher: 同济大学出版社

Date of Publication: 2012

 

Citation Styles