Zhong guo gu dai mu jie gou jian zhu ji shu : Zhan guo~ bei song 中国古代木结构建筑技术 : 战国~北宋

https://architecturasinica.org/bibl/P8DQDYRK

Preferred Citation

陳Chen, 明達Mingda. Zhong guo gu dai mu jie gou jian zhu ji shu : Zhan guo~ bei song 中国古代木结构建筑技术 : 战国~北宋. 北京: 文物出版社, 1990.

View at:

Full Citation Information

Publication

Title: Zhong guo gu dai mu jie gou jian zhu ji shu : Zhan guo~ bei song 中国古代木结构建筑技术 : 战国~北宋

Author: 明達Mingda 陳Chen

URI: https://architecturasinica.org/bibl/P8DQDYRK 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/P8DQDYRK  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/P8DQDYRK  Link to Zotero Bibliographic Record

TextLang:

Place of Publication: 北京

Publisher: 文物出版社

Date of Publication: 1990

 

Citation Styles