Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


50
Yuan qu shang cheng yi zhi de fa jue yu yan jiu 垣曲商城遗址的发掘与研究Yueqian月前 Wang王 and Weihua伟华 Tong佟, "Yuan qu shang cheng yi zhi de fa jue yu yan jiu 垣曲商城遗址的发掘与研究."考古 (2005)
51
Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑技术史中国科学院自然科学史所Zhong guo ke xue yuan zi ran ke xue shi suo ed., Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑技术史 (北京: 科学出版社, 2016)
52
google translate - Google Searchgoogle translate - Google Search
53
清工部《工程做法则例》(连载三)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载三)."古建园林技术 (1984)
54
shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄規 陳, shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄
55
Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑史敦桢 刘 and Dunzhen Liu, Zhong guo gu dai jian zhu shi 中国古代建筑史 (北京: 中国建筑工业出版社, 1980.10)
56
Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例思成Sicheng 梁Liang, Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例 (北京: 中國營造學社, 1934)
57
A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its TypesSsu-ch'eng Liang, A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its Types (Cambridge, Mass: MIT Press, 1984)
58
yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究星 高, yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究 (西安, 2014)
59
唐會要(點校本)溥 王, Wang and Pu,, 唐會要(點校本) (上海: 上海古籍出版社, 1991)
60
Song shi 宋史Tuo脫 Tuo脫, Song shi 宋史, 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1985)
61
han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究轶夫 李, han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究 (西安, 2004)
62
《营造法式》注释上诫 李, Li and Jie,, 《营造法式》注释上 (北京: 中国建筑工业出版社, 1983.09)
63
Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本)Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本) (上海: 上海科学技術出版社, 1988)
64
xu tan zhu 續談助, xu tan zhu 續談助 vol. 5
65
Tan bin lu 譚賓錄Qu璩 Hu胡, Tan bin lu 譚賓錄, 續修四庫全書 (上海: 上海古籍出版社, 1995)
66
wu jing zong yao 武經總要公亮 曾 and 度 丁, wu jing zong yao 武經總要
67
Ying zao fa shi ci jie《營造法式》辭解明達Mingda 陳Chen, Chen and Mingda,, Ying zao fa shi ci jie《營造法式》辭解 (天津: 天津大学出版社, 2010)
68
Zhi die chu tan 稚堞初探振坤 陳 and Zhenkun Chen, "Zhi die chu tan 稚堞初探."文物春秋, (2007)
69
Zhuzi yu lei 朱子語類熹xi 朱zhu and 靖德jingde 黎li, Zhuzi yu lei 朱子語類 (Beijing: zhong hua shu ju, 1986)