Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


50
清工部《工程做法则例》(连载三)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载三)."古建园林技术 (1984)
51
shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄規 陳, shou cheng ji yao shou cheng lu 守城機要.守城錄
52
Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国古代建筑史敦桢 刘 and Dunzhen Liu, Zhong guo gu dai jianzhu shi 中国古代建筑史 (北京:中国建筑工业出版社, 1980.10)
53
Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例Sicheng思成 Liang梁, Qing shi ying zao ze li : Ying zao suan li 清式營造則例 : 營造算例 (北京: 中國營造學社, 1934)
54
A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its TypesSicheng思成 Liang梁 and Wilma Fairbank, A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of Its Structural System and the Evolution of Its Types (The MIT Press: The MIT Press, 1984)
55
yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究星 高, yuan dai ya shu jian zhu xing zhi yan jiu 元代衙署建筑形制研究 (西安, 2014)
56
Tang hui yao(Dian jiao ben) 唐會要(點校本)Pu溥 Wang王, Tang hui yao(Dian jiao ben) 唐會要(點校本) (上海: 上海古籍出版社, 1991)
57
Song shi 宋史Tuo脫 Tuo脫, Song shi 宋史, 點校本二十四史·清史稿 (北京: 中華書局, 1985)
58
han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究轶夫 李, han cheng wen miao jian zhu yan jiu 韩城文庙建筑研究 (西安, 2004)
59
Ying zao fa shi zhushi 《营造法式》注释(宋)李诫编修;, Ying zao fa shi zhushi 《营造法式》注释 (北京:中国建筑工业出版社, 1983.09)
60
Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本)Ming Lu Ban ying zao zheng shi(Tian yi ge cang ben)明魯班營造正式(天一閣藏本) (上海: 上海科学技術出版社, 1988)
61
xu tan zhu 續談助, xu tan zhu 續談助 vol. 5
62
Tan bin lu 譚賓錄Qu璩 Hu胡, Tan bin lu 譚賓錄, 續修四庫全書 (上海: 上海古籍出版社, 1995)
63
wu jing zong yao 武經總要公亮 曾 and 度 丁, wu jing zong yao 武經總要
64
"Ying zao fa shi" ci jie 《營造法式》辭解Mingda明達 Chen陳 and 明達 陳, "Ying zao fa shi" ci jie 《營造法式》辭解 (天津: 天津大学出版社, 2010)
65
Zhi die chu tan 稚堞初探振坤 陳 and Zhenkun Chen, "Zhi die chu tan 稚堞初探."文物春秋, (2007)
66
Zhuzi yu lei 朱子語類熹 朱, 靖德 黎 and Xi Zhu,, Zhuzi yu lei 朱子語類 (Beijing: zhong hua shu ju, 1986)
67
Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系熹年 傅 and Xinian Fu, "Fu jian de ji zuo song dai jian zhu ji qi yu ri ben lian chang da fo yang jian zhu de guan xi 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系."建筑学报 (1981)
68
shan xi sheng ding xiang xian guan wang miao da dian jian zha 山西省定襄县关王庙大殿建筑青田 任, "shan xi sheng ding xiang xian guan wang miao da dian jian zha 山西省定襄县关王庙大殿建筑."古建园林技术 (2006)
69
Zhongguo ju zhu jian zhu jian shi : cheng shi, zhu zhai, yuan lin : fu Sichuan zhu zhai jian zhuZhiping, Liu, Qiming. Wang and Zhiping, Liu,, Zhongguo ju zhu jian zhu jian shi : cheng shi, zhu zhai, yuan lin : fu Sichuan zhu zhai jian zhu (1990)